Sluiten

Bent u B2B, log dan eerst in.

Bent u consument klik dan hier.

Barcode Scanner
Menu
0
Barcode Scanner
https://www.rocaflor.com/nl/algemene-voorwaarden
Barcode Scanner
Artikel zoeken
CONTACT? Bel +31 (0) 20 - 64 04 880 Naar Rocaflor voor Consumenten
Winkelmandje

Algemene voorwaarden van Rocaflor B.V.

Rocaflor B.V. – Meerlandenweg 58, 1187 ZR Amstelveen (NL)
Tel: +20 6404880 
K.v.K. nr. 60940328

Email: info@rocaflor.com

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Paragraaf 1 Aanbiedingen en bevestigingen
1. Onder koper wordt mede verstaan aspirant koper en onder verkoper, aspirant verkoper.
2. Een aanbieding is bindend voor een termijn, welke in de offerte is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, geldt de aanbieding 6 weken.
3. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van tussenpersonen of vertegenwoordigers, worden van kracht na een schriftelijke bevestiging door verkoper, zulks met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
4. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.

Paragraaf 2 Levering en risico
1. Bij franco levering reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
3. Bij franco levering hoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
Koper en verkoper dragen zorg voor de lossing.
4. Lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper.

Paragraaf 3 Hoeveelheid
1. Een bij aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen vermeldt.
2. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op een bij de
Aflevering verstrekte vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document is weergegeven, dan geeft zulks niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

Paragraaf 4 Hoedanigheid en keuring
1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid der goederen.
3. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid der goederen is overeengekomen, dat deze zal zijn volgens het bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van de kopers opdrachtgever, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen, die verder gaan dan hetgeen in de navolgende leden worden bepaald, indien en voor zover die verdergaande afspraken voortvloeien uit kopers gebondenheid aan besteksbepalingen, waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmede bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
4. De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
5. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen, zoals in kwaliteit, afmeting of stuks aantal per handelseenheid, kan de koper slechts aanspraken jegens de verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het bestaan van zulke bezwaren meldt;
a. ingeval van levering franco op het werk: binnen 48 uur na ontvangst der goederen;
b. in alle andere gevallen: voordat de verlading plaats vindt.
6. In gevallen bedoeld in lid 5 letter b, is de verkoper, indien de koper daarom heeft verzocht, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd/plaats, waarop de keuring kan geschieden. Is de verkoper die verplichting niet nagekomen, dan is de koper bevoegd, zijn bewaren nog te melden na ontvangst der goederen.
7. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft zulks hem niet het recht de betaling op te schorten voor goederen ten aanzien waarvan de afspraak niet bestaat.

Paragraaf 5. Emballage
1. Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde goederen
Apart op de factuur van de koper in rekening gebracht.
2. Voor kosten van de koper aan de verkoper geroutineerde emballage, als bedoeld in lid 1, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een credit factuur gezonden.
3. Op de voormelde credit factuur wordt, tenzij de terugontvangen emballage in minder goede staat is dan toen zij door de koper werd ontvangen, de ervoor gefactureerde waarde gecrediteerd.
4. De koper is eerst bij ontvangst van de credit factuur bevoegd, de waarde van de gecrediteerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan verkoper verschuldigde.
5. Indien het bedrag der creditfactuur meer is dan hetgeen de koper bij ontvangst van die factuur nog aan de verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na de factuurdatum aan de koper voldaan, bij gebreke waarvan de verkoper zonder enige aanmaning vereist gehouden is tot vergoeding van rente en kosten.

 

 


Paragraaf 6. Retourzendingen
Geleverde goederen en geaccepteerde goederen worden over het algemeen niet teruggenomen.
Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen tengevolge van overmacht. Overmacht aan de zijde van de verkoper jegens koper moet steeds aanwezig worden geacht ingeval een derde zich jegens verkoper ter zake op overmacht kan beroepen en ook steeds indien stagnatie optreedt, die de verkoper niet valt aan te rekenen, als hoedanig gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog of beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werkstaking, werklieden uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer- of doorvoerverboden, bedrijfsstoring, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen of verpakkingsmateriaal, wanprestatie van derden, die door de verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, alsmede elk belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van de verkoper afhankelijk is. Verkoper is dan gerechtigd de levering termijn te verlengen met de duur van de stagnatie, of de overeenkomst te ontbinden.

Paragraaf 7. Eigendomsvoorbehoud
Eigendomsoverdracht vindt eerst plaats nadat al het aan de verkoper verschuldigde, vermeerderd met eventuele rente en kosten is voldaan. Zolang deze eigendomsoverdracht niet heeft plaatsgevonden is de verkoper gerechtigd het geleverde terug te nemen, ongeacht in wiens handen het zich bevindt.

Paragraaf 8. Betaling
1. De koopprijs (incl. BTW) voor hetgeen conform de overeenkomst geleverd is, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de achtste dag na die, waarop de levering geschiedt, of, zulks later is, de vierde dag na die waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper.
2. De verkoper is bevoegd de koopprijs, vermeerderd met de BTW, op de factuur te verhogen
Met een zgn. kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste twee procent. Die toeslag wordt dan verschuldigd, indien en voor zover de betaling van de koopprijs na de vervaldag plaats vindt.
3. De koper, die op de achtste dag na de vervaldag nog niet betaald heeft is, zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente loopt bij kredietbeperkingstoeslag voor voormelde achtste dag af en anders van de vervaldag af tot en met de dag van betaling. De rentevoet is de wettelijke rente vermeerderd met een.
In beide gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
4. Ingeval de koper op de vervaldag nog niet de betaling heeft verricht voor hetgeen hem conform de overeenkomst is geleverd, is de verkoper bevoegd tot nakoming jegens de koper aangegane leververplichtingen op te schorten totdat die betaling is geschiedt en/of voor hetgeen nog te leveren is contante – of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen.
5. Gelijke bevoegdheden als in lid 4 geschreven komen de verkoper toe, ook reeds op de vervaldag, jegens de koper, over wiens verminderde kredietwaardigheid de verkoper na het aangaan der overeenkomst zodanige aanwijzingen heeft ontvangen, dat de verkoper, had hij over die aanwijzingen reeds voor het aangaan van de overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwijs niet of slechts op voorwaarde van contante – of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling zou hebben willen aangaan.
6. De invorderingskosten zijn door de koper verschuldigd, zodra de verkoper zijn vordering aan een derde ter inning uit handen heeft gegeven. Zij wordt gefixeerd op 15 % van de vordering van de verkoper, voor zover betreft vorderingen tot en met
7. € 4.500. Zulks met een minimum van € 45. Bij vorderingen boven € 4.500 worden zij gefixeerd op € 700 vermeerderd met
10 % van het bedrag waarmee de vordering de € 4.500 overtreft.

Paragraaf 9. Afwijkende bedingen
1. Bedingen, afwijkend van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan de koper zijn bevestigd en de koper tegen deze bevestiging niet binnen 48 uur na ontvangstdatum van de bevestiging bezwaar heeft gemaakt.
2. Indien verkoper zelf gehouden is aan algemene koop- en verkoopvoorwaarden van zijn leveranciers, dan gelden deze als eveneens overeengekomen tussen verkoper en koper, evenwel met dien verstande dat zulks geen afbreuk doet aan de rechten, die de verkoper ten opzichte van de koper heeft krachtens het algemeen recht en/of deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Verkoper zal op verzoek van koper aan deze nadere gegevens verstrekken omtrent de in lid 2 bedoelde algemene verkoopvoorwaarden van zijn verkopers, leveranciers.
4. In geval van conflict tussen deze algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper en de algemene inkoopvoorwaarden van koper, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper.

Prijzen: Alle prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Levering: Bij afname per zending exclusief BTW vanaf € 550,00 franco op auto voor uw
Magazijn in Nederland, uitgezonderd de eilanden.
Bij andere zendingen, zullen transportkosten naar rato in rekening worden gebracht.

Betaling: Binnen 8 dagen na levering, netto.

Directe verkoop: Bij directe verkoop (is verkooplocatie) wordt van de koper verwacht dat betaling gelijk met de levering
Plaatsvindt, als een betalingstermijn gewenst is wordt door de verkoper een
Kredietbeperkingstoeslag van 2% opgelegd aan de koper. Transportkosten worden,
bij directe verkoop, niet aan de koper in rekening gebracht, ongeacht het bedrag van afname.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer bij Kamer van Koophandel Amsterdam.

Algemene voorwaarden | Sitemap | Website door CM Specialist